Rosh Hashanah Family Service

26 Sep @ 2:30 pm - 3:30 pm